Què fem

Té les funcions de:

  • Tramitar les comandes i els subministraments de mobiliari, material informàtic i d’oficina.
  • Tramitar i executar peticions de trasllat de material (mobiliari, material informàtic, material fungible i altres).
  • Gestionar el mobiliari existent, el provinent del magatzem, així com altre material necessari per als diversos esdeveniments i actes culturals.
  • Controlar i gestionar les altes, baixes, els canvis de sortida i les avaries de telefonia, així com informar sobre les despeses per consum telefònic. Elaborar la informació mensual de les despeses de telefonia mòbil i fixa.
  • Donar suport a la Unitat Tècnica i fer estudis d’espais i equipaments.