Infraestructura. Normativa

  • Reglament de supressió de barreres arquitectòniques
  • Infraestructures comunes d’accés als serveis de telecomunicacions
  • Control de qualitat D59/94
  • Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals