Normativa Servei Tècnic i d'Infraestructura

  • CTE
  • Habitabilitat
  • Reglament de supressió de barreres arquitectòniques
  • Infraestructures comunes d’accés als serveis de telecomunicacions
  • REBT (Reglament d’electricitat de baixa tensió)
  • Residus de construcció-demolició
  • Control de qualitat D59/94
  • RITE (Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis)
  • Llei 31/1995, de prevenció de riscs laborals
  • Infraestructures comunes d’accés als serveis de telecomunicacions