Funcions Servei Tècnic i d'Infraestructures

Té les funcions de:

 • Elaborar plecs de prescripcions tècniques
 • Supervisar i controlar les obres majors, donant suport a la direcció facultativa, si escau, de les obres
 • Estudiar, definir i valorar les obres menors i les instal·lacions
 • Gestionar, supervisar i fer el seguiment del servei de manteniment
 • Fer informes tècnics
 • Supervisar i controlar la gestió energètica dels edificis de la UIB
 • Supervisar i controlar la infraestructura gestió energètica de la UIB
 • Supervisar i controlar la infraestructura de l'aigua de la UIB
 • Tramitar les comandes i els subministraments de mobiliari, material informàtic i d’oficina.
 • Tramitar i executar peticions de trasllat de material (mobiliari, material informàtic, material fungible i altres).
 • Gestionar el mobiliari existent, el provinent del magatzem, així com altre material necessari per als diversos esdeveniments i actes culturals.
 • Controlar i gestionar les altes, baixes, els canvis de sortida i les avaries de telefonia, així com informar sobre les despeses per consum telefònic. Elaborar la informació mensual de les despeses de telefonia mòbil i fixa.
 • Fer estudis d’espais i equipaments.